Nav rejestracja bezrobotnych krok po kroku

Nav rejestracja bezrobotnych krok po kroku.

Jak złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?

Aby złożyć taki wniosek, należy najpierw zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. W tym celu można skorzystać z pomocy NAV Kontaktsenter pod numerem 5555 3333. Następnie należy spełnić wymogi zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych musi udzielić NAV pewnych i rzetelnych informacji, które należy załączyć do wniosku. Informacje te muszą być zgodne z faktem, a podanie błędnych informacji lub ich zatajenie może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek miała przerwę w jego otrzymywaniu, która trwała do 52 tygodni i chce ponownie otrzymywać zasiłek, powinna ubiegać się o wznowienie zasiłku dla bezrobotnych. Procedura ta jest zawsze taka sama.

Wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych można składać na tydzień przed pierwszym dniem całkowitego lub częściowego bezrobocia. Informacje na temat rejestracji bezrobotnych krok po kroku oraz dokumentacji dochodów można znaleźć na stronie NAV.

W przypadku osób mających osoby na utrzymaniu lub obowiązek alimentacyjny, zasiłek rodzinny na dziecko można otrzymać tylko na dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli dziecko nie jest zarejestrowane w ewidencji ludności, należy załączyć jego akt urodzenia. W sytuacji gdy dziecko przybyło do Norwegii niedawno i nie posiada jeszcze numeru ewidencyjnego, należy dodatkowo załączyć dokument potwierdzający miejsce jego zamieszkania.

Jeśli chcesz ubiegać się o zasiłek rodzinny na dziecko, które zamieszkuje w kraju podlegającym zasadom EOG i/lub Nordyckiej konwencji o zabezpieczeniu społecznym. Musisz dostarczyć akt urodzenia dziecka lub jego dokumenty adopcyjne. Należy pamiętać, że konieczne jest przetłumaczenie tych dokumentów. W przypadku pytań i wątpliwości, można skontaktować się z NAV, aby uzyskać więcej informacji.

Przejdź do artykułu z którego dowiesz się więcej na ten temat