NAV (Norweski urząd pracy)

NAV (Norsk Arbeids- og velferdsforvaltning) to norweska instytucja rządowa, która zajmuje się polityką zatrudnienia i ochroną socjalną w Norwegii. NAV powstał w 2006 roku w wyniku połączenia trzech wcześniej istniejących instytucji: NIS (Norsk trygdeetat), Aetat (Arbeidsmarkedsetaten) oraz Rikstrygdeverket.

Głównymi zadaniami NAV są:

  1. Prowadzenie polityki aktywizacji zawodowej – NAV pomaga osobom bezrobotnym znaleźć pracę, zapewniając pomoc i szkolenia w zakresie poszukiwania pracy oraz organizując staże i szkolenia zawodowe.
  2. Wypłacanie świadczeń socjalnych – NAV odpowiada za wypłacanie świadczeń socjalnych, takich jak zasiłki dla bezrobotnych, renty, świadczenia rodzinne i inne.
  3. Nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących zatrudnienia – NAV kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudnienia, w tym płacy minimalnej, czasu pracy i warunków pracy.
  4. Prowadzenie systemu ubezpieczeń społecznych – NAV odpowiada za prowadzenie systemu ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych.
  5. Działalność doradcza – NAV oferuje wsparcie doradcze w zakresie kariery zawodowej, zakładania własnej firmy, szkoleń i innych kwestii związanych z zatrudnieniem i ochroną socjalną.

NAV jest ważną instytucją dla osób pracujących i bezrobotnych w Norwegii, która oferuje szeroki zakres usług i świadczeń.

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii jest formą wsparcia ze strony NAV dla wszystkich tych osób, które znalazły się w cięższej sytuacji finansowej. W odróżnieniu od świadczenia przyznawanego w Polsce, NAV…