Sprawy urzędowe

W Norwegii wiele spraw urzędowych można załatwić online, co ułatwia i przyspiesza proces załatwiania różnych formalności. Jednym z najważniejszych organów administracji publicznej w Norwegii jest Skatteetaten (Norweski Urząd Skarbowy), który zajmuje się m.in. pobieraniem podatków oraz wydawaniem numeru identyfikacyjnego dla osób ubiegających się o zatrudnienie lub korzystających z usług państwowych.

Inne ważne instytucje to m.in. Nav (Norweski Urząd Pracy), który zajmuje się pomocą dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy, i UDI (Norweski Urząd ds. Imigracji), który zajmuje się sprawami związanymi z legalnym pobytem i pracą w Norwegii dla imigrantów.

Jeśli chodzi o inne sprawy urzędowe, to np. wizyty lekarskie, składanie wniosków o zasiłki, czy ubieganie się o pozwolenia na budowę, można załatwić w lokalnym ratuszu lub urzędzie miasta. Wiele z tych spraw można także załatwić online, np. przez stronę internetową urzędu miasta lub Norweskiego Urzędu ds. Imigracji.

Warto pamiętać, że w Norwegii wiele instytucji publicznych działa w sposób cyfrowy, więc dobrze jest zapoznać się z oferowanymi usługami online oraz z informacjami na ich stronach internetowych przed rozpoczęciem procesu załatwiania spraw urzędowych.

Nav rejestracja bezrobotnych krok po kroku

Nav rejestracja bezrobotnych krok po kroku.

Jak złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?

Aby złożyć taki wniosek, należy najpierw zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. W tym celu można skorzystać z pomocy NAV Kontaktsenter pod numerem 5555 3333. Następnie należy spełnić wymogi zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych musi udzielić NAV pewnych i rzetelnych informacji, które należy załączyć do wniosku. Informacje te muszą być zgodne z faktem, a podanie błędnych informacji lub ich zatajenie może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek miała przerwę w jego otrzymywaniu, która trwała do 52 tygodni i chce ponownie otrzymywać zasiłek, powinna ubiegać się o wznowienie zasiłku dla bezrobotnych. Procedura ta jest zawsze taka sama.

Wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych można składać na tydzień przed pierwszym dniem całkowitego lub częściowego bezrobocia. Informacje na temat rejestracji bezrobotnych krok po kroku oraz dokumentacji dochodów można znaleźć na stronie NAV.

W przypadku osób mających osoby na utrzymaniu lub obowiązek alimentacyjny, zasiłek rodzinny na dziecko można otrzymać tylko na dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli dziecko nie jest zarejestrowane w ewidencji ludności, należy załączyć jego akt urodzenia. W sytuacji gdy dziecko przybyło do Norwegii niedawno i nie posiada jeszcze numeru ewidencyjnego, należy dodatkowo załączyć dokument potwierdzający miejsce jego zamieszkania.

Jeśli chcesz ubiegać się o zasiłek rodzinny na dziecko, które zamieszkuje w kraju podlegającym zasadom EOG i/lub Nordyckiej konwencji o zabezpieczeniu społecznym. Musisz dostarczyć akt urodzenia dziecka lub jego dokumenty adopcyjne. Należy pamiętać, że konieczne jest przetłumaczenie tych dokumentów. W przypadku pytań i wątpliwości, można skontaktować się z NAV, aby uzyskać więcej informacji.

Przejdź do artykułu z którego dowiesz się więcej na ten temat

Emerytura w Norwegii – co warto wiedzieć?

Emerytura w Norwegii – co warto wiedzieć?

Osoby pracujące w Norwegii mają prawo do emerytury. Istnieje kilka aspektów prawnych, które warto znać, by móc starać się o świadczenia emerytalne w tym skandynawskim państwie. Członkiem systemu emerytalnego jest każda osoba, która ukończyła 16 lat i miała ciągłość ubezpieczenia społecznego przez minimum 3 lata. Pełna emerytura przysługuje po ukończeniu 67. roku życia, a do jej uzyskania trzeba opłacać składki emerytalne do NAV przez 40 lat.

Najniższa emerytura nazywa się „minstepensjon”. Przysługuje ona osobom, które przepracowały w Norwegii przynajmniej 40 lat i odprowadzały składki do Norweskiego Funduszu Zdrowia. Emerytura przysługuje również Polakom, którzy mieli ciągłość ubezpieczenia społecznego w NAV przez minimum 3 lata. Wiele zakładów pracy oferuje „obowiązkowy program emerytalny”, co oznacza możliwość uzyskania wyższej emerytury.

Wysokość emerytury

Wysokość przysługującej emerytury zależy m.in. od osiągniętego dochodu i opłaconych składek emerytalnych. Możliwość przeliczania punktów emerytalnych istnieje do 75. roku życia. Osoby pobierające emeryturę poza granicami Norwegii muszą zamieszkać w kraju przez 9 miesięcy, dotyczy to tych, którzy większość swojego życia spędzili poza granicami kraju.

Aby uzyskać aktualną wysokość świadczenia emerytalnego, należy sprawdzić stronę NAV w zakładce „Din pensjon”. Warto pamiętać, że prawo do minimalnej emerytury w Norwegii przysługuje dopiero po 40 latach pracy.

Wyjątki do przepracowanych lat

W Norwegii istnieją wyjątki od wymogu przepracowania 40 lat w celu uzyskania minimalnej emerytury. Przede wszystkim, osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (czyli 67 lat) i które nie pracowały przez 40 lat, ale mają odpowiednio wysoki dochód, mogą otrzymać emeryturę wyższą niż minimalna.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Obywatelstwo w Norwegii

Ponadto, osoby, które przeprowadziły się do Norwegii z zagranicy i mają ważne okresy ubezpieczenia społecznego z innych krajów, mogą uzyskać uprawnienia do norweskiej emerytury, nawet jeśli nie przepracowały w Norwegii wymaganej liczby lat.

Istnieją również wyjątki dla osób, które nie są w stanie pracować z powodu choroby lub niepełnosprawności. Osoby te mogą otrzymać emeryturę już po ukończeniu 62 lat, a nie po 67 latach. W takim przypadku emerytura jest proporcjonalna do liczby lat pracy i wysokości zarobków.

Programy wsparcia w Norwegii

Warto również wiedzieć, że w Norwegii istnieją specjalne programy wsparcia dla osób starszych, które nie osiągnęły wymaganego wieku emerytalnego i które nie są w stanie pracować z różnych powodów. Programy te zapewniają wsparcie finansowe i opiekuńcze, w zależności od indywidualnych potrzeb i okoliczności.

Przejdź do artykułu w którym dowiesz się więcej na ten temat oraz uzyskasz kontakt do pomocy w sprawach emerytur w Norwegii. 

Norweskie obywatelstwo i podwójne obywatelstwo w Norwegii

Norweskie obywatelstwo i podwójne obywatelstwo w Norwegii

Polacy stanowią największą grupę etniczną w Norwegii wśród obcokrajowców. Wielu z nas mieszka tam od wielu lat i chciałoby otrzymać norweskie obywatelstwo. Posiadanie norweskiego obywatelstwa ułatwiłoby nam wiele spraw.

Obecnie Norwegia pozwala swoim obywatelom na zachowanie norweskiego obywatelstwa po przeprowadzce do innego kraju i uzyskaniu tamtejszego obywatelstwa. Cieszymy się, że zmiana ta będzie dotyczyć również cudzoziemców mieszkających w Norwegii. Dzięki nowej ustawie możemy ubiegać się o norweskie obywatelstwo bez konieczności zrzekania się dotychczasowego.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Polskie auto w Norwegii

Zalety posiadania norweskiego obywatelstwa

Posiadanie norweskiego obywatelstwa to korzyść pod wieloma względami. Po uzyskaniu norweskiego obywatelstwa możemy uzyskać norweski paszport, co ułatwia podróżowanie na terenie Europy i nie tylko. Posiadając norweskie obywatelstwo, mamy prawo do pracy na terenie Norwegii bez konieczności posiadania pozwolenia, co daje większą swobodę podczas poszukiwania pracy.

Dodatkowo, norweskie obywatelstwo przysługuje również naszym dzieciom. W przypadku zmian w polityce międzynarodowej, posiadanie norweskiego obywatelstwa daje pewne zabezpieczenie i ułatwia przystosowanie się do nowych warunków.

Jeśli planujemy swoją przyszłość w Norwegii, posiadanie pełnej przynależności jest bardzo ważne. Po uzyskaniu norweskiego obywatelstwa, mamy możliwość głosowania w wyborach i realnego wpływania na rzeczywistość, w której żyjemy. Ponadto, posiadanie norweskiego obywatelstwa umożliwia pracę w policji, wojsku lub w sądownictwie, co może być atrakcyjne dla osób zainteresowanych takimi zawodami.

Warto również podkreślić, że posiadanie norweskiego obywatelstwa daje lepsze zabezpieczenie społeczne. Konsulaty norweskie za granicą zapewniają pomoc i opiekę w razie potrzeby.

Podsumowując, posiadanie norweskiego obywatelstwa to wiele korzyści, które ułatwiają życie w Norwegii, a także dają pewne zabezpieczenie i możliwości rozwoju.

Jakie warunki trzeba spełnić aby zdobyć Norweskie obywatelstwo.

Aby uzyskać obywatelstwo norweskie, należy spełnić następujące wymagania:

 • Mieć więcej niż 12 lat.
 • Potwierdzić swoją tożsamość, co najczęściej odbywa się za pomocą polskiego paszportu.
 • Mieszkać na stałe w Norwegii w momencie składania wniosku o obywatelstwo oraz planować pozostać w Norwegii w przyszłości.
 • Mieszkać w Norwegii przez co najmniej 7 lat w ciągu ostatnich 10 lat.
 • Posiadać ważne pozwolenie na pracę w Norwegii.
 • Udokumentować znajomość języka norweskiego, co wymaga co najmniej 300 godzin nauki lub zdania egzaminu na poziomie co najmniej B1.
 • Udokumentować swoją wiedzę na temat kultury i społeczeństwa Norwegii, co wymaga zdania egzaminu z wiedzy o norweskim społeczeństwie (norw. statsborgerprøven).
 • Nie posiadać przeszłości kryminalnej i nie być poddawanym leczeniu psychiatrycznemu. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu lub nałożenie kary grzywny może być powodem odrzucenia wniosku o obywatelstwo, a w celu potwierdzenia braku przeszłości kryminalnej należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności wraz z wnioskiem.

Podwójne obywatelstwo

Według ministra imigracji i integracji, Sylvi Listhaug, podwójne obywatelstwo jest warunkiem wstępnym pozbawienia obywateli norweskiego obywatelstwa w związku z aktami terrorystycznymi lub podobnymi. Jednym z powodów, dla których Ministerstwo Sprawiedliwości i Planowania proponuje otwarcie podwójnego obywatelstwa, jest to, że osoby z kręgu kryminalnego będą mogły zatrzymać swoje dotychczasowe obywatelstwo, a tym samym po pozbawieniu norweskiego obywatelstwa, stracą również prawa przysługujące pełnoprawnym obywatelom Norwegii.

Ustawa wprowadza również możliwość odzyskania norweskiego obywatelstwa przez norweskich obywateli, którzy je stracili.

Zasiłki na dzieci mieszkające w Polsce? Tak, to możliwe!

Zasiłki na dzieci mieszkające w Polsce Tak to możliwe!
Pracujesz na terenie Norwegii? A może przyjmujesz norweski zasiłek? Bez względu na to, jaka jestem Twoja zawodowa sytuacja w kraju fiordów możesz pobierać zasiłek dodatkowy. Przysługuje on na dzieci w Norwegii, ale również w Polsce? Do jakiego wsparcia socjalnego jesteś upoważniony?

Otrzymuj wsparcie na dzieci mieszkające w Polsce. Rodzaje zasiłków!

Wyróżniamy trzy, podstawowe zasiłki norweskie, które możemy pobierać również na dzieci mieszkające w kraju rodzimym.

 • zasiłek rodzinny – wsparcie przyznawane na dziecko aż do ukończenia przez niego 18 roku życia. Wysokość świadczenia 1034 NOK. Na dziecko do 6 roku życia można otrzymać nieco więcej, bo 1354 NOK (podwyżka od września 2020). Zasiłek ten należy się jednak tylko w przypadku, kiedy matka mieszkające w Polsce ma status osoby bezrobotnej. W innym przypadku takie wsparcie leży po stronie polskiej,
 • zasiłek opiekuńczy – od 13 do 23 tygodnia życia. Kwota wsparcia 7500 NOK. Co ważne nie możesz otrzymać świadczenia, jeśli pobyt dziecka w żłobku/przedszkolu jest finansowany przez instytucję państwową,
 • zasiłek ojcowski – przyznawany wtedy, jeśli matka chociażby w 75% etatu wraca do pracy lub kontynuuje naukę. Co ważne, jej powrót do pracy musi nastąpić w 7 tygodniu po urodzeniu dziecka.
  Chcesz dowiedzieć się więcej o pomocy socjalnej w Norwegii? Zaglądaj na zaprzyjaźniony portal: Wataha.no.

Zobacz również jak rozliczyć podatek w Norwegii.

Starasz się o zasiłek na dziecko w Polsce? Dowiedź się jakie dokumenty przygotować?
Pamiętaj – starając się o jeden z trzech powyższych zasiłków, musisz skompletować odpowiednią dokumentację. Jaką?

ZASIŁEK RODZINNY/OPIEKUŃCZY

zaświadczenie o odprowadzaniu składek w Norwegii z tytułu umowy o pracę lub zasiłku,
potwierdzenie przynależności do systemu ubezpieczeniowego przez minimum 5 lat,
akt urodzenia dziecka,
akt małżeństwa,
rejestracja pobytu,
roczne zestawienia dochodów od pracodawców,
odcinki z pensji za bieżący rok podatkowy,
skan dokumentu tożsamości.

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY (tutaj jest nieco więcej wymagań)

zaświadczenie o odprowadzaniu składek w Norwegii z tytułu umowy o pracę lub zasiłku,
potwierdzenie przynależności do systemu ubezpieczeniowego przez minimum 5 lat,
akt urodzenia dziecka,
akt małżeństwa,
rejestracja pobytu,
roczne zestawienia dochodów od pracodawców. Przypadku zasiłku ojcowskiego w czasie pobytu w Norwegii powinieneś mieć dochód w Norwegii w wysokości co najmniej 0,5 stawki G, czyli 50 675,50 NOK i przepracowane minimum 6 miesięcy z ostatnich 10 miesięcy.
odcinki z pensji za bieżący rok podatkowy,
skan dokumentu tożsamości.

Zasiłki na dzieci mieszkające w Polsce Tak to możliwe! O czym warto pamiętać?
Wszystkie dokumenty, które dostarczasz norweskim placówkom muszą być zawsze przetłumaczone na język norweski.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Pierwszy krok w Norwegii

Firmy mogą ubiegać się o system rekompensat

Firmy mogą ubiegać się o system rekompensat.

Obecnie zostaje ponownie otwarty ogólny system odszkodowań dla środowiska biznesowego. Program został wprowadzony szybko i zapewni pomoc firmom dotkniętym pandemią. Tysiące firm może otrzymać pieniądze w ciągu kilku dni.

Ulga dla firm

– Wprowadziliśmy ten schemat w rekordowym tempie, aby walczące z trudnościami firmy jak najszybciej dostały pieniądze na konto. Wcześniej ogłosiliśmy, że ponownie otworzymy wzmocniony program. Teraz bardzo się cieszę, że tak jest i że firmy mogą dziś ubiegać się o wsparcie stałych, nieuniknionych kosztów i rekompensatę za utracone dochody. Chciałbym pochwalić Centrum Rejestru Brønnøysund za tak szybkie wdrożenie tego rozwiązania, mówi minister handlu i przemysłu Jan Christian Vestre.

Pokrycie strat w %

System rekompensat jest jednym z największych środków finansowych podejmowanych przez rząd, aby pomóc firmom w ograniczeniu działalności w wyniku pandemii koronawirusa. Program pokrywa do 85 proc. stałych, nieuniknionych kosztów w miesiącach listopad i grudzień 2021 oraz styczeń 2022. W lutym maksymalny wskaźnik pokrycia zostaje obniżony do 70 proc.

– Wiele firm przeszło przez pandemię z trudem. Ważne jest, aby zapewnić jak najwięcej miejsc pracy i utrzymać aktywność oraz przyczynić się do przewidywalności dla firm – mówi Vestre.

Czytaj więcej i aplikuj o dotacje na kompensasjonsordning.no

Ponowne wsparcie z kilkoma zmianami

Po wielu uwagach ze strony środowiska biznesowego, system rekompensat został dostosowany i przedłużony do lutego.

– Miałem bliski kontakt ze stronami w życiu zawodowym i odwiedzałem zagrożone firmy w całym kraju. Dali nam informacje na temat tego, w jaki sposób ustalenia finansowe wpływają i mogą zostać ulepszone. Wzięliśmy te dane pod uwagę podczas dostosowywania programu. Są to fundusze wspólnotowe. Dlatego będziemy wymagać od firm zwrotu dotacji, jeśli osiągną zysk lub dokonają wypłat, takich jak dywidendy – mówi minister handlu i przemysłu Jan Christian Vestre.

Rząd wprowadza zasady zwrotu dotacji. Będzie to dotyczyć tylko dotacji od listopada 2021 r. włącznie.

Wsparcie obejmuje również koszty energii elektrycznej

Nadzwyczajne warunki doprowadziły w ostatnich miesiącach do niezwykle wysokich cen energii elektrycznej. Doprowadziło to do wzrostu kosztów energii elektrycznej zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Firmy kwalifikujące się do wsparcia w ramach ogólnego systemu rekompensat mogą otrzymać zwrot kosztów energii elektrycznej i ogrzewania w ramach kosztów stałych możliwych do uniknięcia.

– Firmy, które odnotowały pewien spadek obrotów podczas pandemii, mogą otrzymać wsparcie na opłacenie części rachunków za energię elektryczną w ramach krajowego systemu rekompensat. Zeszłej zimy dotyczyło to około 12 000 firm. Mam nadzieję, że pomoże to ograniczyć ekonomiczne konsekwencje wysokich cen energii elektrycznej dla firm, które już mocno uderzyły, mówi Vestre.

Automatyczne rozwiązanie

W 2020 r. Ministerstwo Handlu i Przemysłu powierzyło Centrum Rejestru Brønnøysund odpowiedzialność za opracowanie programu dotacji i zarządzanie nim. Rozwiązanie jest automatyczne, a firmy, które się zgłoszą, mogą spodziewać się pieniędzy na koncie w ciągu kilku dni roboczych. Wytyczne?

– Praca nad zmianami w systemach wynagrodzeń była dla nas intensywna i pouczająca. Razem z Ministerstwem Handlu i Przemysłu, Dyrekcją ds. Cyfryzacji, Norweską Rachunkowością i Norweskim Stowarzyszeniem Biegłych Rewidentów pracowaliśmy w pełnym wymiarze godzin, aby to osiągnąć. Cieszymy się, że możemy wnieść swój wkład w pracę, a teraz czekamy na nowe zgłoszenia, mówi Kristine Aasen, dyrektor ds. komunikacji w rejestrach Brønnøysund.

Co to jest “permittering”, czyli tzw. “czasowe zwolnienie”?

Co to jest “permittering”, czyli tzw. “czasowe zwolnienie”?

Permittering to program czasowy, w którym to pracownik jest zwolniony z pracy, a pracodawca jest jednocześnie zwolniony z obowiązku wypłaty wynagrodzenia. Istnieje jednak stosunek pracy i przyjmuje się, że przerwa w pracy jest tylko czasowa.

Przeczytaj koniecznie: Zmiany w przepisach dotyczących zwolnień i zasiłków dla bezrobotnych

Podstawowe warunki muszą być powiązane z firmą

Aby skorzystać z redundancji czyli “permitteringu”, potrzebne są obiektywne powody. Podstawowe warunki muszą być powiązane z firmą, a nie pracownikiem. Niezbędne redukcje kosztów, w tym kosztów wynagrodzenia mogą być podstawą “czasowego zwolnienia”. Warunkiem wstępnym jest to, że potrzeba będzie miała charakter tymczasowy. Przykładami przyczyn obiektywnych mogą być: brak zamówień, pełne zapasy magazynowe, praktyczne przeszkody w pracy, wypadki i inne.

Dyskusja między pracodawcą, a mężem zaufania w związku ze “czasowym zwolnieniem”

Firma, która rozważa skorzystanie z “permitteringu”, powinna omówić to z mężami zaufania w firmie. Dyskusja między pracodawcą, a mężem zaufania w związku ze “czasowym zwolnieniem” nie jest ustawowym obowiązkiem, ale obowiązek ten można określić w układzie zbiorowym pracy. Obowiązek dyskusji dotyczy zatem co do zasady spółek w układzie zbiorowym, ale zaleca się, aby wszystkie firmy postępowały zgodnie z tą procedurą. 

Ocena, kto ma zostać objęty “czasowym zwolnieniem”

Zgodnie z Umową Główną (LO i NHO) zasada starszeństwa będzie co do zasady stosowana jako podstawa. Ustalono jednak, że odchylenia mogą wystąpić w zależności od obiektywnych potrzeb firmy. Jednak firmy, które nie są związane Umową Główną, nie są związane zasadą starszeństwa, ale nadal muszą dokonać wyboru na podstawie obiektywnych przesłanek. Inne układy zbiorowe mogą również zawierać umowę dotyczącą stosowania zasady starszeństwa.

Pracodawca ma obowiązek powiadomić Cię 14 dni przed rozpoczęciem “czasowego zwolnienia”

Pracodawca może Cię zwolnić w okresach, w których brakuje zadań do pracy. Z reguły pracodawca ma obowiązek powiadomić Cię 14 dni przed rozpoczęciem “czasowego zwolnienia”. Kiedy jesteś w trakcie “czasowego zwolnienia”, nadal jesteś zatrudniony w firmie, ale Twoje godziny pracy są całkowicie lub częściowo zmniejszone.Twój pracodawca może poprosić Cię o niezwłoczny powrót do pracy, a wtedy otrzymasz wynagrodzenie za ten czas pracy.

Koszty są dzielone między firmę a państwo

Kiedy pracownicy są “czasowo zwalniani”, koszty są dzielone między firmę a państwo. Firma zazwyczaj wypłaca wynagrodzenie za pierwsze 10 dni zwolnienia. Wtedy możesz mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

“Czasowe zwolnienie” całkowite i częściowe

Rozróżniamy zwolnienie całkowite i częściowe. Jeśli zostaniesz całkowicie zwolniony, nie będziesz pracować. Lub jesteś częściowo zwolniony, pracujesz krócej w ciągu dnia lub mniej dni. Jeśli podczas “czasowego zwolnienia” otrzymujesz wynagrodzenie od pracodawcy, w praktyce jesteś częściowo zwolniony, ponieważ otrzymujesz wynagrodzenie za pracę. Na przykład, jeśli otrzymujesz 30% swojej regularnej pensji, zostaniesz zwolniony w 70%.

Konkretne porady dla pracownika:

 1. Sprawdź, czy firma jest związana układem zbiorowym, który może regulować zwolnienia.
 2. Jeśli masz wątpliwości co do podstawy lub wyboru, porozmawiaj z mężami zaufania w swojej firmie.
 3. W przypadku rezygnacji z pracy należy mieć świadomość, że w przypadku zwolnienia bez wynagrodzenia przysługuje krótszy okres wypowiedzenia.

Przypominamy, że zasadami dotyczącymi okresu wypowiedzenia, obowiązku płacowego i zasiłków dla bezrobotnych zarządza NAV.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Choroba podczas Pobytu W Polsce

Polskie Auto W Norwegii- czy mogę używać?

Polskie Auto W Norwegii

Poruszanie się samochodem w Norwegii zarejestrowanym w Polsce. 
Przepisy mówią jasno, wyłącznie czasowe używanie takiego samochodu jest możliwe, obecnie jest to czas 12 miesięcy. Sa jednak od tego odstępstwa.

Co jeśli poruszamy się dłużej takim pojazdem?

Powinieneś udokumentować, że Twoje stałe miejsce zamieszkania jest w Polsce, a pobyt w Norwegii ma charakter tymczasowy. Przydatne jest wtedy przetłumaczone zameldowanie z rodzina w Polsce 

Pobyt osoby pracującej w Norwegii i zarejestrowanej w rejestrze ludności (Folkeregister) może być uznany za tymczasowy tylko w przypadku, gdy osoba ta ma rodzinę w Polsce, tzn. współmałżonka oraz dzieci do lat 18. 
Ważnym jest też, aby odwiedzać regularnie rodzinę.

Przeczytaj kolejny artykuł, bezrobotny w Norwegii

Spełniając powyższe warunki – nie ma przeciwwskazań, aby użytkować polski samochód w Norwegii.
Czas jest jednak ograniczony maksymalnie do 1 roku od daty przyjazdu do kraju (bierze się pod uwagę datę rejestracji w Folkeregister). Tak stanowi prawo w Norwegii. Zapewne zauważyłeś ze sporo aut na Polskich rejestracjach jeździ w Norwegii i okazuje się ze kierowca robi to już kilka lat. Ma fuksa?

Polskie Auto W Norwegii

Nie ma potrzeby występowania do urzędu celnego o jakiekolwiek pozwolenie. Służy do tego celu urząd podatkowy link prowadzący do złożenia wniosku. Na wypadek kontroli urzędu lub policji powinieneś posiadać dokumenty, potwierdzające związek z Polską, tzn. akt małżeństwa, zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną w Polsce, bilety potwierdzające podróże do kraju za okres ostatniego roku.
Z doświadczenia jednak wiemy ze raczej wystarcza przedłożyć wspólne zameldowanie, przetłumaczone oczywiście.

Morzesz też udokumentować, że pobyt w Norwegii ma charakter tymczasowy, np. przedstawiając czasową formę umowy o pracę.

Podsumowujac:

-Mieszkasz ponad rok w Norwegii z rodziną? Nie masz prawa poruszać się polskim autem
-Pracujesz w Norwegii, rodzina mieszka w Polsce? Zawsze masz prawo do poruszania się po Norweskich drogach autem na Polskich tablicach. Dobrze jest mieć zawsze przy sobie dokumenty o których pisaliśmy powyżej.